1009 Alor ratha, 3, jay, jay, jay, kasher vaner pashatti diye