1014 Hariye gechi aj ke ami, gechi hariye, keno je elum