1016 Tumi ke go ele ei varasay, udaker kana mekhe gay