1026 Diip shikha niye tumi ele kahar tare, sakha, kahar tare,