1035 Tava tare mala genthechi, prabhu, hiyar sab madhu dhele