1049 Ami tomar samdhane achi kanane, khunje gechi dhara daoni