1054 Tava manas madhavii kunje, ami basiya chinu ekakii, sei nibhrit