1058 Manas kamale thako cir tare tomari dyuti madhur ankhi dutti