106 Phuler saji sathe niye ke elo go ke elo, ganer