1061 Tomarei bhalobasiyai dhara sundar holo rupe rase; tomarei bhalobasiyai dhara