1067 Tumi, kalatiito deshatiito go, bandhan nahi mano; tumi kalatiito deshatiito