107 Vasanta aj hasalo, shudhu hasi khushi ei dharaniite