1070 Path pare mor danriye parile, ke go tumi, bolona, ke