1082 Vane upavane khunjiya khunjiya kono khane tava dekha na pai