1103 Dharma amari sathii, dharma amari pran, param purus ke mani,