12 Nayane mamata bhara hasite mukta jhara ajana pathik ek elo,