129 Surer dhara egiye cale pranera dharar sathe, cale, pranera dharar