1638 Sindhur ranane shukti anveshane paricaya hoye