1683 Sundar prabhu vishvatiita vibhu ananta jyotira