1922 Tumi kabe asabe bole, din gune ar kala gune jai


Tumi kabe asabe bole, din gune ar kala gune jai