1972 Tumi gan gao kahar tare, badhir kare rekhe dharare

Tumi gan gao kahar tare, badhir kare rekhe dharare