2036 Ek phali canda shudhu akashe, tatei dhara alote bhase

Ek phali canda shudhu akashe, tatei dhara alote bhase