2169 Tumi jakhan ekela chile ar keu aseni dharay, samane


Tumi jakhan ekela chile ar keu aseni dharay, aaaaaaaaaaaa, samane