230 Narad shono katha amar ei vyatha, sarite pare pele bhakta