2315 Tomar, tomar,tomar, bhalobasa vishva racana kareche

Tomar, tomar,tomar, bhalobasa vishva racana kareche