234 Tava darshan ashe rayechi pather pashe, nirash karo na prabhu