3033 Amanishar avasane ele priya mane mane, jata kalo sare gelo


Amanishar avasane ele priya mane mane, jata kalo sare gelo