32 Uccatan man mane na baran shudhu tar pane jete cay