32 Uccattan man mane na baran shudhu tar pane jete cay,