3218 Bhalobaso ki na jani na, jani shudhu saunge thako; vyatha


Bhalobaso ki na jani na, jani shudhu saunge thako; vyatha