3284 Nam na jana jagat theke, ajana pathik elo, elo, elo

Nam na jana jagat theke, ajana pathik elo, elo, elo