3370 Mamata makha nayane, asha kanane, ceye chile tumi apan mane,


Mamata makha nayane, asha kanane, ceye chile tumi apan mane,