3370 Mamata makha nayane, asha kanane, ceye chile tumi apan mane,

Mamata makha nayane, asha kanane, ceye chile tumi apan mane,