3529 Maner kone samgopane ke go tumi base ekela, marma majhe


Maner kone samgopane ke go tumi base ekela, marma majhe