3653 Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri


Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri