3653 Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri

Shiva shankara he shubhankarah vishva biijah prabhu karuna akarah, rajatadri