3739 Tumi rupe bhuvan alo kara, gane nace tumi chande bhara


Tumi rupe bhuvan alo kara, gane nace tumi chande bhara;