3970 Ogo, nithur hari kata janam pare, ele amar ghare


Ogo, nitthur hari kata janam pare, ele amar ghare, ami,