3999 Ruper deul majhe arup ratan khunji, bhavi yadi krpa kana


Ruper deul majhe arup ratan khunji, bhavi yadi krpa kana