3999 Ruper deul majhe arup ratan khunji, bhavi yadi krpa kana

Ruper deul majhe arup ratan khunji, bhavi yadi krpa kana