40 Campaka vane dakhina pavane, jhainkrita gane aji ele