4192 Ami, jharana dharay naci go, ami kimshuke bhese jai

Ami, jharana dharay naci go, ami kimshuke bhese jai