4425 Vrindavam parityajya padamekam na gacchami

Vrindavam parityajya padamekam na gacchami