4425 Vrindavam parityajya padamekam na gacchami


Vrindavam parityajya padamekam na gacchami