450 Se amar apanar janitam na, age, janitam na, se amar