4667 Tu mur ghar ke na ali, man ramgali


Tu mur ghar ke na ali, man ramgali