4672 Pather shuru neiko jani, 3, sheser katha; shuniye dao, dao,


Pather shuru neiko jani, 3, sheser katha; shuniye dao, dao,