4916 Shrnvanta vishve amrtasya putrah aye dhamanii