4954 Shravanii purnimar katha aj mane pare

Lyrics on prabhatasamgiita.net