4961 ista mantra mor priya pranadhik

Lyrics on prabhatasamgiita.net