5 Elo anek yuger sei ajana pathik, cetanar madhura tane, tai