50 Raktim kishalaya ami raktim kishalay, soja pathe cali ami banka