72 Maomakhi gunguniye kanane kii katha jay shuniye, vasudhar varne o