75 Ke ele aji ke ele, vishva dolay diye ele, tumi,