Artikkelit

1106 Prajapati pakhana mele puspa parag niye gelo


1103 Dharma amari sathii, dharma amari pran, param purus ke mani,